Algemene leveringsvoorwaarden


Download de algemene leveringsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
Toepasselijkheid van de voorwaarden


1.    Onze leveringen en prestaties vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende handelsvoorwaarden van de partner die door ons niet uitdrukkelijk worden erkend, zijn niet van toepassing.

Offertes en totstandkoming van de overeenkomst


2.    Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Bestellingen/listings worden pas met onze schriftelijke bevestiging bindend. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen en bijkomende afspraken.

3.    De in de catalogi, prijslijsten of de bij de offerte behorende documenten opgenomen gegevens, tekeningen, afbeeldingen en bestekken zijn benaderingswaarden zoals gebruikelijke binnen de branche, tenzij ze in de orderbevestiging uitdrukkelijk als bindend worden aangegeven.

Prijsstelling

4.    Voor zover niet anders aangegeven, achten wij ons 30 dagen vanaf de offertedatum gebonden aan de in onze offertes vermelde prijzen.
Bepalend zijn de in de orderbevestiging genoemde prijzen in euro plus de geldende wettelijke btw. Aanvullende leveringen en prestaties worden apart in rekening gebracht.

5.    De prijzen gelden af fabriek.

6.    Als een wezenlijke wijziging in de loon-, materiaal- of energiekosten optreedt, heeft elke contractpartner het recht om, rekening houdend met deze factoren, een redelijke aanpassing van de prijs te eisen.

Levering


7.    De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Ook als een op de kalender vastgelegde levertijd is overeengekomen, is nog geen sprake van een transactie met vaste leveringsdatum als bedoeld in § 376 lid 1 van het HGB (Duitse Wetboek van Koophandel). Hiervoor moeten de contractpartners aanvullend afspreken dat bijvoorbeeld bij seizoensartikelen of reclameacties de overeenkomst zonder dralen door opzegging kan worden beëindigd als de levertijd niet in acht wordt genomen en dat, indien het onze schuld is, schadevergoeding wegens niet-nakoming kan worden geëist. Verder moeten leveringsdata of -tijden, die bindend of vrijblijvend kunnen kunnen worden overeengekomen, schriftelijk worden vastgelegd.

8.    Voor vertragingen bij de leveringen en prestaties als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die ons de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken – hiertoe behoren met name arbeidsconflicten, onlusten, overheidsmaatregelen, het uitblijven van toeleveringen van onze leveranciers enz. – kunnen wij ook bij bindend overeengekomen levertijden en -data niet aansprakelijk worden gesteld. Zij geven ons het recht de levering resp. prestatie voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanlooptijd uit te stellen of de overeenkomst vanwege het nog niet uitgevoerde deel geheel of ten dele op te zeggen, zonder dat de partner hieraan aanspraken op schadevergoeding kan ontlenen.

Als de voornoemde belemmeringen zich bij de partner voordoen, gelden dezelfde rechtsgevolgen ook voor zijn verplichting tot afneming.

9.    De contractpartners zijn verplicht aan de andere partij het begin en einde van belemmeringen van de bovengenoemde aard onmiddellijk mee te delen.

10.    Deelleveringen en deelprestaties zijn, voor zover gebruikelijk in de handel, toegestaan en worden apart in rekening gebracht. Ze zijn bij uitzondering niet toegestaan wanneer de partner geen belang heeft bij de gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst.

11.    Indien latere wijzigingen van de overeenkomst door de partner van invloed zijn op de levertijd, kan deze in redelijke omvang worden verlengd.

12.    Het risico gaat ten laatste met de aflevering van de leveringsdelen over op de besteller en wel ook wanneer deelleveringen worden gedaan of wanneer de leverancier nog andere prestaties, bijv. de verzendkosten of aanvoer en opstelling, voor zijn rekening heeft genomen.

Eigendomsvoorbehoud


13.    We behouden ons het eigendom voor van alle geleverde goederen, tot aan al onze vorderingen uit de zakelijke verbintenis met de partner is voldaan.

14.    De partner heeft het recht deze goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te verkopen, zolang hij zijn verplichtingen uit de zakelijke verbintenis met ons op tijd nakomt. Hij mag de goederen onder eigendomsvoorhoud echter niet in pand geven of tot zekerheid in eigendom overdragen. Hij is verplicht onze rechten te waarborgen als goederen onder eigendomsvoorhoud op krediet worden doorverkocht.

15.    Bij betalingsachterstand van de partner hebben wij het recht na het stellen van een redelijke uiterste termijn ook zonder opzegging van de overeenkomst te eisen dat de partner op zijn kosten de goederen onder eigendomsvoorhoud teruggeeft.

16.    Alle vorderingen en rechten uit de verkoop van goederen waarop wij eigendomsrechten hebben, draagt de partner nu al tot zekerheid op ons over. Wij nemen deze overdracht bij dezen aan.

17.    Over executiemaatregelen van derden met betrekking tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud, de aan ons afgestane vorderingen of andere zekerheden dient de partner ons onmiddellijk op de hoogte te stellen met overhandiging van de documenten die voor een interventie noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor benadelingen van een andere aard.

18.    Wij zullen de zekerheden die ons volgens de bovenstaande bepalingen toekomen, op verzoek van de partner vrijgeven in de mate dat de realiseerbare waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen de te verzekeren vorderingen met meer dan 20 procent overstijgt.

Materiële gebreken

19.    Wij geven garantie op de vlekkeloze productie van de door ons geleverde goederen.

20.    Voor gebreken die ontstaan door oneigenlijk of onjuist gebruik, een verkeerde montage of inbedrijfstelling door de partner of derden, normale slijtage of een verkeerde of nalatige behandeling stellen wij ons net zo min aansprakelijk als voor de gevolgen van onjuiste en zonder onze toestemming uitgevoerde wijzigingen of reparatiewerkzaamheden van de partner of derden. Hetzelfde geldt voor gebreken die de waarde of bruikbaarheid van de goederen slechts in geringe mate verminderen.

21.    Voor zover niets anders is overeengekomen, wordt de verjaring van aanspraken op grond van materiële gebreken bepaald door de wetgeving.

22.    Duidelijk zichtbare gebreken dient de partner onmiddellijk na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming schriftelijk te melden, verborgen gebreken onmiddellijk na het vaststellen van de fout.

23.    Bij terechte en tijdige reclames zullen wij de afgewezen goederen naar onze keuze repareren of vervangen door een nieuwe, vlekkeloze levering.
 
24.    Indien wij deze verplichtingen niet of niet in overeenstemming met de overeenkomst binnen een redelijke termijn nakomen, kan de partner ons schriftelijk een laatste termijn stellen, waarbinnen wij onze verplichtingen moeten nakomen. Na het vruchteloos verstrijken van deze termijn kan de partner een vermindering van de prijs eisen, de overeenkomst opzeggen of de noodzakelijke reparatie zelf of door derden op onze kosten en ons risico laten uitvoeren. Indien de reparatie door de partner of derden succesvol werd uitgevoerd, zijn alle vorderingen van de partner vereffend met de vergoeding van de door hem gemaakte, redelijke kosten. Een kostenvergoeding is uitgesloten, indien de onkosten stijgen doordat de goederen na onze levering naar een andere plaats werden gebracht, tenzij dit in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de goederen.

24a. Wij zullen voor de duur van 5 jaar na aflevering van een goed vervangingsonderdelen hiervoor leveren tegen de prijzen die op dat moment voor de vervangingsonderdelen gelden.

Betalingsvoorwaarden

25.    Tenzij anders is overeengekomen, moeten alle rekeningen na levering van de goederen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek worden betaald. Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum wordt 2% korting gegeven, op voorwaarde dat de partner niet achterloopt met de betaling van andere vorderingen.

26.    Indien wij onbetwistbaar deels gebrekkige goederen hebben geleverd, is onze partner toch verplicht de betaling voor het foutloze deel te verrichten, tenzij de deellevering voor hem geen waarde heeft. Verder kan de partner alleen met rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen verrekenen.

27.    Bij overschrijving van betalingstermijnen hebben wij het recht rente wegens te late betaling in rekening te brengen tegen het tarief dat de bank ons voor voorschotten in rekening-courant in rekening brengt, maar ten minste 5 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet ligt.

28.    In het geval van een te late betaling kunnen wij na een schriftelijke mededeling aan de partner de nakoming van onze verplichtingen uitstellen totdat de betalingen zijn ontvangen.

29.    Wissels en cheques worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande overeenkomst, uitsluitend als betaling en op voorwaarde dat ze disconteerbaar zijn. Discontokosten worden vanaf de vervaldag van het factuurbedrag berekend. Een garantie voor de juiste overlegging van de wissel en voor de indiening van een wisselprotest wordt uitgesloten.

30.    Indien de partner met een crediteurenbeheerder werkt, treedt de bevrijdende vereffening van de rekening pas in met de bijboeking van de betaling op onze bankrekening.

31.    Als na totstandkoming van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze vordering in gevaar wordt gebracht door onvoldoende draagkracht van de partner, kunnen wij de prestatie weigeren en de partner een redelijke termijn stellen, waarbinnen hij stap voor stap tegen levering dient te betalen of zekerheid moet stellen. Bij een weigering van de partner of een vruchteloos verstrijken van de termijn kunnen wij de overeenkomst opzeggen en een schadevergoeding wegens niet-nakoming eisen.

Verkoophulpmiddelen

32.    Verkoop- en presentatiehulpmiddelen die de partner gratis ter beschikking worden gesteld, blijven ons eigendom en kunnen te allen tijde worden teruggeëist. Tijdens het gebruik van de verkoop- en presentatiehulpmiddelen door de partner gaat elk hiermee verbonden risico op hem over. Hij verplicht zich ertoe de verkoop- en presentatiehulpmiddelen uitsluitend met onze goederen uit te rusten en bij een verlies of beschadiging waar hij aansprakelijk voor is, een schadevergoeding te betalen.

Overige rechten


33.    Voor zover hierna niet anders wordt bepaald, zijn overige en verder gaande rechten van de partner tegenover ons uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims wegens vertraging, onmogelijkheid van de prestatie, niet-nakoming van andere contractuele verplichtingen door schuld, schuld bij totstandkoming van de overeenkomst en ongeoorloofd handelen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële nadelen voor de partner.

34.    Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, wanneer wij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt of wanneer wij essentiële contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Indien een essentiële contractuele verplichting door ons niet werd nagekomen, zijn wij slechts aansprakelijk voor de typische, bij de betreffende overeenkomst redelijkerwijze voorzienbare schade.

35.    De aansprakelijkheidsbeperking geldt verder niet in gevallen waarin wij volgens de wettelijke productaansprakelijkheid bij gebreken van de geleverde goederen aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel of materiële schade aan particulier gebruikte voorwerpen. De beperking geldt evenmin bij overlijden, letsel of gezondheidsschade bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen, indien en voor zover de toezegging tot doel had de partner te beschermen tegen schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan.

36.    Verhaalsrechten van de partner tegen ons bestaan alleen voor zover de partner met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke rechten op grond van gebreken. Voor de omvang van de verhaalsrechten geldt verder lid 24, laatste zin.

37.    Voorzover onze aansprakelijkheid van is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

Geheimhouding

38.    Indien schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de informatie waarop deze contractuele relatie berust niet als vertrouwelijk.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, partiële nietigheid en overdraagbaarheid van de contractuele rechten

39.    Voor deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekking tussen de contractpartners geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG - “Weens Koopverdrag”) is uitgesloten.

40.    Voor alle rechtsgeschillen, ook in het kader van een wissel- en/of chequeproces, is de rechtbank ter plaatse van ons hoofdkantoor bevoegd, op voorwaarde dat de partner een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam is. Wij hebben ook het recht een eis in te stellen bij de rechtbank die bevoegd is op de plaats waar de partner statutair is gevestigd.

41.    Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overeenkomst voor het overige hier niet door aangetast. In dat geval zijn de contractpartners verplicht om de ongeldige bepaling te vervangen door een regeling die het economische doel ervan zo goed mogelijk benadert.

42.    De contractuele rechten van beide partijen mogen uitsluitend bij wederzijdse toestemming worden overgedragen.

 
06/2008